הסכם גירושין אל מול הסכם ממון – בדגש על זכויות אודות דירה

תוכן עניינים

גירושים הפכו למנת חלקם של רבים בשנים האחרונות, כאשר המגמה רחוקה מלהיעצר, כאשר כחלק מתופעה כלל עולמית אשר מגדילה את מקומו של הפרט וזכויותיו השונות והאינדיבידואליות, גירושים הופכים לנפוצים יותר בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט. 

כמו כן, לנוכח העלייה בשכיחותן של הסכמי גירושין, עולה במקשה אחת גם החשיבות הרבה שקיימת להבנת ההליך לאשורו, כלומר באמצעות הכרת כלל הכלים אשר עומדים לטובת אלו שבוחרים לבצע הליך דרמטי וקרדינלי שכזה.

לכן, במאמר הקרוב נבאר ונפזר את מעטה הערפל מעל סוגיית הגירושין בהקשר הסכם ממון והסכם גירושים כאשר קיים נדל"ן בחזקת מי מבין בני הזוג, כמו גם כאשר קיים דורש מבין בני הזוג שמבקש שיעבור מצד לצד.

 

מהו הסכם ממון

בהמשך לכך, הסכם ממון הוא חוזה משפטי אשר כורתים בני זוג בשלב כלשהו במהלך קשרם הזוגי, הסכם ממון יכול להיכרת בטרם הזוג נישא, בסמוך לנישואיו או אפילו כאשר הם מתעתדים להתגרש. בהתאם, הסכם ממון נוגע לכלל הסוגיות הרלוונטיות ואשר בבת עינם של בני הזוג לעת הצורך לבצע הפרדה שכזו.

כלומר, הוא מתייחס להיבטים שונים ומגוונים אשר עוברים כחוט השני במערכת היחסים הזוגית של בני הזוג, לדוגמה במסגרת הסכם ממון כורך הזוג את האופן בו הוא מעוניין לחלוק את נכסיו על כלל המשתמע מכך – השקעות, חשבונות בנק, רכוש, כלי רכב וכאמור – נדל"ן. 

בנוסף לכך, במסגרת ההסכם מתייחסים גם להיבטים משפחתיים כלכליים – כמו נקיבת גובה המזונות הן לאישה והן לילדים, קביעת הסדר ראייה לילדים והאופן בו הם מבקשים שילדיהם יתחנכו בעתיד גם אילו הזוג יתגרש. כך למעשה עולה בידיו של הזוג לעגן מבעוד מועד את האופן בו הם חפצים להתגרש, לנוכח האלטרנטיבות הקיימות. 

 

מהו הסכם גירושין

מנגד, הסכם גירושין דומה ומחזיק בכמה נקודות השקה להסכם ממון, נקודות הנובעות ממעמדו ומהאופן בו הערכאות השיפוטיות השונות בוחרות להתייחס אליו, אך הוא מהווה הסכם שנחתם ממש בעת הצורך לקיים הסכם גירושין, כלומר בעת שהזוג כבר הגיע לכדי ההחלטה להתגרש. 

הסכם הגירושין טומן בחובו גם את אותן ההבנות והאלמנטים הקיימים בהסכם ממון, בעודו מתייחס לאופן בו ראוי ונכון לבצע חלוקה, כאשר קובעים ומעגנים בני הזוג את הדרך בה יש לחלק את הממון, להסדיר את ראיית הילדים וכלל ההיבטים הקיימים בהסדר המקביל.

בנוסף לכך, גם הסכם גירושין וגם הסכם ממון זוכים למעמד של פסק דין מחייב כאשר הוא חתום ונערך על ידי ערכאה שיפוטית, מעמד אשר מקשה במידה רבה על היכולת של מי מבין המחותמים עליהם לבטלם או לפתוח אותם מחדש לדיון ולעריכה.

 

האלטרנטיבה הקיימת 

זאת ועוד, כי הסיבה לכריתתם של הסכמי ממון והסכמי גירושים היא לרוב זהה, כאשר מדובר בבחירת פתרון אשר מוסכם על 2 בני הזוג לנוכח האלטרנטיבה שקיימת להם בהיעדרו של הסכם זה, אלטרנטיבה אשר מתחדדת דווקא לנוכח קיומו של נכס כדוגמת דירה.

 

האלטרנטיבה בהיעדר הסכם ממון – עיקרון איזון המשאבים

לדוגמה, אילו אדם יבחר שלא להיעזר בהסכם ממון במסגרת נישואיו יגיע לכדי הצורך להתגרש, צורך אשר לא פוסח על יותר מ – 33% מן הזוגות בישראל, הוא עתיד לחלוק את ממונו עם בן/ת זוגו על פי עיקרון איזון המשאבים, עיקרון זה סובב סביב ההנחה כי בעת גירושין על בני זוג לחלק באופן שוויוני וזהה את הרכוש שנצבר לזכותם המשותפת במהלך שנות נישואיהם – כמו גם את הרכוש אשר היה קיים להם טרם לכן, והזוג ראה לנכון לחלוק ולשתף זה את זה בו.

כלומר, אילו אדם התחתן כאשר דירה בידו, בהיעדר הסכם ממון הוא עלול למצוא את עצמו ללא חלק מן הזכויות אודות אותה דירה, בשל העובדה כי כאשר בני הזוג היו נשואים הם גרו בה יחדיו, כאשר די בעובדה זו כדי להעיד על קיומה של כוונת השיתוף, כאשר פועל יוצא ממנה הוא אובדן זכויות על נכס אשר אותו אינדיבידואל החזיק בו טרם לכן.

אי לכך ובהתאם לזאת, רבים הזוגות אשר בוחרים לעגן מבעוד מועד את זכויותיהם השונות ביחס לממון והרכוש אשר קיים להם. 

 

האלטרנטיבה בהיעדר הסכם גירושין – דיון ממושך בבית המשפט

מנגד, כאשר זוג הגיע כבר לעת הצורך להתגרש, בעודו ניגש למלאכה הסבוכה והרגישה מאין כמוה אשר נלווית לפירוק תא משפחתי, עומדת בפניו האפשרות לקיים הסכם גירושים, כלומר לגשת לשיח משותף ומשא ומתן בחסות מגשר, או לחליפין – לכתת רגליו לעבר דיונים נשכניים וקשים במסגרת בתי המשפט.

פרט לעובדה כי מדובר באפשרות יקרה יותר משמעותית, בשל העובדה כי הדיונים הללו ארוכים יותר, ועימם מצטברות שעות טרחה יקרות של עורכי דין כמו גם אגרות בית משפט, הם מלווים ביצרים רבים ובקושי גדול אשר הסכם גירושים מבקש מלכתחילה למנוע, כאשר על אף הצורך להתגרש – הדברים נפתרים על פני מי מנוחות. 

לכן, זוגות רבים ובמספרים אשר מתגברים לאורך ציר הזמן, בוחרים למעשה לבצע גירושים פשוטים ובהסכמה באמצעות גישור וכריתת הסכם גירושים. 

 

נכס נדל"ני לטובת בני הזוג בעת הצורך להתגרש

אי לכך ובהתאם לזאת, בהקשר לשאלה הראשונית שלשמה התכנסנו, כאשר קיים למי מבין בני הזוג נכס נדל"ני ובעת הצורך לבצע חלוקת רכוש, ראשית יש לבחון את שאלת קיומו של הסכם ממון. כלומר, אילו קיים הסכם ממון עבור בני הזוג – אזי שהבעלות סביב אותו נכס הוסדרה מבעוד מועד, ויש לקיימה בפועל שכן הוא פסק דין מחייב.

 

בהיעדר הסכם ממון – בחינת הלכת השיתוף

מנגד, אילו לא קיימת התייחסות לאותו נכס נדלנ"י במסגרת הסכם ממון, אזי שהשאלה שצריכה להישאל היא האם בני הזוג נהגו באופן שמקיים את הלכת השיתוף, רוצה לומר – האם הם חלקו את הנכס בין אם פיזית או שמא ניהולית, באופן אשר מקנה לשניהם זכויות אודותיו, כפי שקורה כאשר בני הזוג התגוררו בנכס עצמו למשך פרק זמן.

 

בהינתן הלכת השיתוף – בחינת הגעה להסכמה במסגרת הסכם גירושין

כמו כן, במידה וקיימת הלכת שיתוף, אילולא יגיע הזוג להסכמות במסגרת הסכם גירושין, אשר בו ניתן לשאת ולתת כמו גם לדרוש או לוותר אודות זכויות בגין הנכס אשר קיים כעת לטובת שניהם, הזכויות אודותיו יתחלקו בין שניהם, על פי עיקרון איזון המשאבים והלכת השיתוף.  

 

גמישות אודות בעלות הנכס – מתוך בחירה ולא חובה (בהיעדר הסכם ממון)

מצד שני, אילו בני הזוג יחליטו במסגרת הסכם הגירושין לתת למי מהם זכויות בלעדיות אודות הדירה, אזי שזו תהיה הלכה למעשה, כמובן בהקשר לשאלה הראשונית האם קיים הסכם ממון, שכן אם אכן קיים הסכם שכזה, עדיין רשאי ויכול מי מבין בני הזוג אשר מחזיק בו להחליט להתחלק או להעניק כליל את הנכס לגרושה/תו, אך הוא עושה זאת מבחירה חופשית ואינו מוכרח לקיים זאת כצו משפטי מתוקף קיומו של חוזה מחייב. 

 

חשיבות ההיעזרות בעורך דין כחלק מן ההליכים

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, במסגרת הסכם גירושין ו/או הסכם ממון, נדרשים בני הזוג אשר לרובם המכריע אין רקע משפטי כלל, להגיע להחלטות ומסקנות בעודם עורכים הסכמים דרמטיים אשר עלולים במידה רבה להשפיע דרמטית על אורח חייהם. זאת כאשר לכל החלטה או החרגה קטנה עלולה לעתים רבות עלולה להיות השפעה גדולה ומשמעותית.

לפיכך, גדלה חשיבותו של גורם מקצועי כדוגמת עורך דין, אשר יכול ללוות ולהבטיח כי כלל ההליך, בין אם מדובר בהסכם גירושין או שמא דווקא בהסכם ממון, יתבצע לאשורו ותוך כדי השמת דגש על כלל נקודות הכשל הפוטנציאליות אשר שזורות בהליך מורכב שכזה, כדי להבטיח כי רצונם של בני הזוג מגולם בהסכמים השונים.

כנסו לאתר מרטינדייל – מגזין עריכת דין והתייעצו עם עורך דין גירושין.

 

לסיכום – קיומו של הסכם ממון כמונע דילמה אשר עתידה להתברר בהסכם גירושין

בהמשך לכך, בנוגע לסוגייה אשר עימה פתחנו, אשר נוגעת לזהות ובעלות אודות נכסים לאור קיומם או היעדרם של הסכמים דרמטיים אלו, ניתן לומר כי שאלת השייכות אודות נדל"ן אשר קיים בקרב בני הזוג, נגזרת מן האופן בו הזוג בחר (או שלא) לעגן את נכסיו באמצעות הסכמים מקדימים.

זאת כאשר אילו לזוג לא קיימים הסכמים שכאלה, הערכאה המשפטית צפויה להורות על בחינת הלכת השיתוף כדי לקבוע האם לבן/ת הזוג השני קיימות זכויות בו, בהנחה ואותו נכס היה קיים טרם לנישואיהם, היות ובהיעדר הסכם ממון נכס שנצבר לטובת זכות בעודו זוג עתיד להתחלק באופן שוויוני.

עם זאת, כלל ההנחות וההסכמות אשר צוינו לעיל ניתן לשנות במסגרת הסכם גירושין, בהינתן ההסכמה והגעה לעמק השווה כחלק ממשא ומתן שיתקיים בין בני הזוג לעת הצורך על ידי מגשר, כאשר אלו יחליטו בין אם מכורח המציאות או שמא מעמדת כוח של בחירה חופשית, להעניק או לתת לבן/ת זוגם זכויות אודות נכסיהם, ביניהם דירה, גם אילו הסכמי עבר לא מחייבים אותם לעשות זאת.

 

אחרית דבר

לבסוף, אילו הנכם מתעתדים להינשא כמו גם אילו הנכם נשואים שנים רבות, הסכם ממון יכול במידה רבה להסיר דאגה מלבכם ולעגן מבעוד מועד ועל פני מי מנוחות את כלל ההבנות וההסכמים אשר חשוב לכם לקיים, כדי להפחית את גובה הלהבות אשר נלווית להליך בו כלל לא ידוע ומסוכם מראש. 

ומנגד, במידה ולא קיים בעבורכם הסכם ממון והגעתם לעת הצורך להתגרש, עריכת הסכם גירושין יכולה במידה רבה למנוע מכם חלוקה שרירותית ושאינה הוגנת כמו גם מלווה ביצרים רבים ועלויות משפט גבוהות יותר, אשר מהווה מנת חלקו של משפט גירושין ארוך. 

לפיכך, מומלץ במידה רבה להיעזר בהסכמים חשובים שכאלו, כמו גם לערוך אותם באמצעות סיוע מקצועי ומשפטי, כפי שניתן לקבל לנוכח ההיעזרות בעורך דין ייעודי לאותן סוגיות. 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, אלא יש לראות בכתוב הסבר כללי בלבד ואין להסתמך ו/או לפעול בהתאם לאמור לעיל ללא ייעוץ משפטי.

איש עובד על לפטופ
שיחה עם עורך דין למידע נוסף

יש לכם שאלות הקשורות בחוק ומשפט? לקבלת שיחת ייעוץ חינם עם עורך דין, השאירו פרטים! 

מידע נוסף
החוק לגבי ילדים וגירושין

גם אם היחסים הסתיימו בצורה יפה, גירושין הם אף פעם לא מצב נעים. בני הזוג אמנם נפרדים, אך אינם מתנתקים כאשר יש להם ילדים בתמונה

תהליך פתיחת תיק גירושין במהלך היריון

תהליך גירושין איננו תהליך קל, במיוחד במידה והאישה נמצאת בתקופת היריון. בתקופה זו האישה חשופה ללחץ גבוה יותר, לשינוי הורמונלי ולרגישות נפשית. משבר זוגי בזמן

הליך גירושין – כל השלבים

גירושין הוא הליך שלוקח זמן וצריך להיעשות בקפידה, במיוחד כאשר בני הזוג מסיימים את הקשר בסכסוך. המאמר יפרט את כל השלבים של הליך גירושין.  

גירושין בהסכמה – מה העלות וכמה זמן?

תהליך הגירושין הוא קשה ומורכב, ישנם אתגרים כלכליים משפטים הוריים וכמובן רגשיים שיכולים לקחת הרבה זמן להחלים ולפתור. גירושין בהסכמה כן מקלים על הרבה מהתהליך